Algemene Voorwaarden

 

Ondernemingsgegevens

Caraf BVBA, handelend onder de handelsnaam “Grapes to Bottle” - P.J. Denisstraat 1 bus 7 - 2500 Lier - België - BTW BE0683.595.919 - info@grapestobottle.be - +32 468 51 32 22 - RPR Antwerpen afdeling Mechelen

Artikel 1: Algemene bepalingen

De e-commerce website van Caraf BVBA met maatschappelijke zetel te P. J. Denisstraat 1 bus 7, 2500 Lier, BTW BE0683.595.919 biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van de website, hierna “klant” genoemd. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Caraf BVBA moet de klant deze voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Caraf BVBA aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de klant te dragen taksen of belastingen. Leveringskosten worden afzonderlijk vermeld. De opgave van de prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up to date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Caraf BVBA niet. Caraf BVBA is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie betreft slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Caraf BVBA is in geen geval aansprakelijk voor manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. Wanneer de klant specifieke vragen heeft over bijvoorbeeld beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan ten allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Caraf BVBA. Caraf BVBA kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of wanneer er voorwaarden aan een aanbod verbonden zijn, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

Artikel 4: online aankopen

In de webwinkel staat elk product duidelijk omschreven. Productspecificaties kunnen geraadpleegd worden bij het aanklikken van elk specifiek product in de winkel. Op de productspecificatiepagina heeft de klant de mogelijkheid de gewenste hoeveelheid van het desbetreffende artikel te selecteren. Nadien kan deze hoeveelheid via de “VOEG TOE AAN WINKELWAGEN” knop toegevoegd worden aan de klant zijn persoonlijke winkelwagen. Wanneer de klant alle gewenste producten heeft toegevoegd, kan hij een overzicht van de geselecteerde producten oproepen door het winkelwagenicoon rechts bovenaan op de pagina aan te klikken. Na controle van de selectie wordt de klant de mogelijkheid geboden de geselecteerde producten te bestellen via de “CHECKOUT” knop. Tijdens de checkout-procedure wordt de klant achtereenvolgens door de volgende velden geleid:

 1. Opgave van e-mailadres of sign in

 2. Shipping information: opgave van leveringsadres, facturatieadres en keuze van leveringsmethode (levering door Caraf BVBA op het door de klant gewenste adres in België of afhaling in het entrepot van Caraf BVBA te 2580 Putte).

 3. Payment: hier worden alle voor betaling noodzakelijke gegevens van de klant opgevraagd.

 4. Review and purchase: in dit veld volgt een finaal overzicht van de bestelling en de bevestiging van aankoop.

De klant heeft de keuze tussen de volgende betaalwijzen:

 • Bancontact

 • Mastercard

 • Visa

Caraf BVBA is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de klant met betrekking tot bestellingen waarbij de klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Artikelen besteld via deze webwinkel worden geleverd in België. De goederen worden aan de woonplaats van de klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling. De levering gebeurt door Caraf BVBA of één van zijn onderaannemers. Per bestelling wordt een leveringskost van EUR 10,00 inclusief BTW aangerekend. De klant kan tijdens het online bestelproces opteren voor gratis afhaling van de goederen in ons entrepot, gelegen te 2580 Putte. Het exacte adres alsook de mogelijke afhaaltijden zullen door Caraf BVBA naar de klant toe gespecificeerd worden bij bevestiging van de bestelling. Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij levering, moet door de klant onverwijld worden gemeld aan Caraf BVBA. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de klant vanaf het ogenblik waarop hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Caraf BVBA was geboden.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de klant de exclusieve eigendom van Caraf BVBA. De klant verbindt er zich toe om zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Caraf BVBA te wijzen, bijvoorbeeld aan éénieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 7: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Caraf BVBA. De klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van reden de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. De klant kan zich slechts op zijn herroepingsrecht beroepen in het geval de goederen niet geopend werden. Caraf BVBA is niet gehouden goederen met een beperkte houdbaarheid terug te nemen, hetgeen het geval is bij een geopende fles wijn. Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet de klant Caraf BVBA via een ondubbelzinnige verklaring schriftelijk op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. Volgende gegevens dienen in de herroepingsverklaring te worden opgenomen:

 • naam en adres van de klant

 • orderdatum

 • datum van ontvangst van de goederen

 • datum waarop het herroepingsrecht wordt gebruikt

 • handtekening van de klant

De klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Caraf BVBA heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Caraf BVBA. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de klant. Indien het teruggestuurde product op één of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Caraf BVBA zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard en de kenmerken van de goederen vast te stellen. Indien de klant de overeenkomst herroept, zal Caraf BVBA alle tot op dat moment van de klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Caraf BVBA op de hoogte is gesteld van de beslissing van de klant om de overeenkomst te herroepen. Caraf BVBA kan wachten met de terugbetaling totdat Caraf BVBA alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naargelang welk tijdstip eerst valt. Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de klant voor een andere wijze van levering dan de door Caraf BVBA geboden goedkoopste standaardlevering worden niet terugbetaald. De klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor de levering van alcoholische dranken waarvan de prijs is overeengekomen bij de sluiting van de verkoopovereenkomst, maar waarvan de levering slechts kan plaatsvinden na 30 dagen en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen van de markt waarop Caraf BVBA geen invloed heeft.

Artikel 8: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten worden aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren. Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de klant thuis zijn afgeleverd, dient de klant contact op te nemen met de klantendienst van Caraf BVBA en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan Caraf BVBA. Bij vaststelling van een gebrek moet de klant Caraf BVBA zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na aankoop van de goederen door de klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op vervanging. De garantie is nooit van toepassing op schade die ontstaat ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, hardhandig gebruik of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Klantendienst

De klantendienst van Caraf BVBA is bereikbaar via e-mail op info@grapestobottle.be; per post op het volgend adres: P.J. Denisstraat 1 bus 7 - 2500 Lier - België; per telefoon op het nummer +32 474 49 82 99. Eventuele klachten kunnen hier aan gericht worden.

Artikel 10: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Caraf BVBA beschikt, brengt niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder ingebrekestelling interesten op gelijk aan 12% per jaar alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 12% op het factuurbedrag als schadebeding. Onverminderd het voorgaande behoudt Caraf BVBA zich het recht voor de niet betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 11: Geschillen

Alle geschillen voortvloeiend uit deze overeenkomst worden beheerst door het Belgisch recht. In geval van betwistingen zijn uitsluitend het vredegerecht van het kanton Lier of de rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

Artikel 12: Bijzondere bepaling

Caraf BVBA verbindt zich ertoe geen alcohol te verkopen aan minderjarigen overeenkomstig de geldende Belgische wetgeving. Caraf BVBA kan echter niet aansprakelijk gesteld worden in geval van misleiding of omzeiling van deze regelgeving door de klant. Caraf BVBA kan evenmin aansprakelijk gesteld worden voor eventuele gevolgen verbonden aan deze misleiding of omzeiling.

Artikel 13: Aantasting geldigheid - niet-verzaking

Indien een bepaling van deze voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Caraf BVBA om één van de in deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.